मंगळवार, २३ एप्रिल, २०१३

"येऊ नकोस असा"........!

येऊ नकोस असा
घेउन संदर्भ मागचे ........
तनामनावर उमटलेले
संदर्भ खुणांचे .......... !

नसानसातुन वाहते
तुझेच अबोल नाते
आत आत दडलेले
कढत कढत हुंदके ......!

येऊ नकोस पुन्हा
घेउन रूप दुस-याचे
श्वासात नसेल गंध तो
नुसतेच आकांत मनाचे ...!

तुझ्यातच एक वर्तुळ
आहे मागचे ......
शोध त्याचा घेताना
वर्तुळ भेदुन , संपून जायचे .....!!!