बुधवार, १५ जुलै, २०१५

"ती सोडून गेली तेंव्हा .... !" माझ्यात तिला उतरवण्याचा अट्टाहास फिजूल होता
 तिला तिच्या सावलितही  माझा चेहरा कबूल नव्हता  ॥ १ ॥

 पाहिले तिच्या नजरेच्या पल्याड एक आकाश होता
 मी कुठेच आस पासही नव्हतो असलोच तर एक पाश होता || २ ॥ 

 ती खोल डोहाचा एक अथांग अविरत स्रोत होता
 माझा काठावरचा निश्च्छल  ताठ  काटेरी पहारा होता   ॥ ३ ॥

 ती सोडून गेली तेंव्हा प्रश्न पडलेच नाहीत तिला
 माझ्याभोवती तेंव्हा   प्रश्नसंशयाचा फास होता        ॥ ४ ॥


                                                   " समिधा  "