गुरुवार, १० सप्टेंबर, २०१५

अस्वस्थ मनाच्या तळ|शी ....!!अस्वस्थ मनाच्या तळ|शी
एक अपमान   … की अहंकार
दडपून ,
हसण्याचा माझा केविलवाणा
प्रयत्न   …!
दगडाने मला ठेचले असते
तरी चालले असते   …
पण पाठ वळवून तू
निघून गेल्यावर   …
हसण्याचा तुझा उद्दामपणा   …!
माझ्यावरचा तो घाव
तू परत आल्यावरही
भळभळुन वाहतोय   …
निपचीत  पडलय प्रेम
निरवंश झालेल्या
प्रेतासारखे   …!!!


                                          " समिधा "