शनिवार, १६ मार्च, २०१३

तुझ्या विश्वाची मी एक लय .......!!!

काल परवा पर्यत   तुझ्या
विश्वाची मी एक लय .......
लयीत  अनेक सुर-बेसुर ताल ......
तालावर हलानारे-डुलनारे
मना मनाचे झोके ........
झोक्यावर पुन्हा पुन्हा
हेलकावणा-या तुझ्या आठवणी ....
आठ्वणीच्या  विश्वातला तू एक आता भूतकाळ ... ...
भूतकाळतल्या तुझ्या अस्तित्वात
मिटवु पहाणारी मी एक वर्तमान .......
वर्तमानात तुझ्याच गुंत्यात गुंतलेली
मी एक गाठ .......................
गाठीवर गाठी मारताना
घट्ट होणारी तुझी आठवण .........
आठवनिंच्या पीळत पीळवटुन निघणारी
मी ............ माझ्यासह खोलवर रुतलेला
तुझा भास् ......
अनं ... त्या भासातच , मी मला
जगवतेय , अनामिक अनंतकाल ..........!!!!!!


                                                                समिधा 


तुला अखेरचा निरोप ......!!


     घट्ट थंडीत
     घट्ट मिठी
     तुझी प्रेमाची उब ......!!

     मिट्ट अंधारात
     मिट्ट चुंबन
     तुझी प्रित खूब .......!!

     घट्ट मिठीत
     मिट्ट चुंबन
     तुला अखेरचा निरोप ......!!

     घट्ट थंडीत
     मिट्ट अंधारात
     माझा अनावर शोक .......!!!!


                                     "  समिधा "