बुधवार, ९ मार्च, २०१६

दीपकळीला जपायची आहे ....!


 

का तुझ्या माझ्यातल्या
या अदृश्य स्पंदनांना
मी  विस्कटू देत नाही   ....?
तलम मृदु स्पंदने
जपतानाची माझी धडपड
तुला दिसत नसेल पण
रात्रीच्या गडद अंधारात
चमकणारा  ठिपका
माझ्या डोळ्यांतले अश्रु
असतात हे तुला तुझे
डोळे मिटतांना दिसत
असतील   ...!
तेच तर मला हवे   ...
श्वासांची धड़धड़
होते आहे तोपर्यंत
तुझ्या माझ्यातल्या  या
अदृश्य स्पंदनांच्या
तेवत्या दीपकळीला
जपायची आहे   ....!

                     
                                   "समिधा"