शनिवार, ५ मे, २०१८

"कविता" जशी माझी तशी तुझी पण आहे नं.........!

pascal romantic painntings साठी इमेज परिणाम
 एेक नं.....

काल मी एक बासरी आणली

हं.... माहित आहे

मला कुठे वाजवता येते

पण- तुला तर येते नं........

तू जवळ असल्याचा एवढा दिलासा खुप आहे नं.....!

एेक नं

त्या दिवशी सुर्याशी

खुप खुप भांडले

संध्याकाळच्या कातरवेळी उगाच

रंग खुलवीत असतो

असं निघायच्यावेळेला कुणी

एवढं लाडात येतं.....?

मग अख्खी रात्र हुरहुरते नं.....

जागरणाचा त्रास त्याला नाही मला होत आहे नं.....!

एेक नं..........

अंगणात चाफ्याची

एक कळी फुलली होती

लाडीगोडी लावून थोडं खेळून

तुझ्यासाठी खुडली होती

पण  अस्वस्थ झाले नं ......

झाडापासून कळीला मी दूर  केल आहे नं........!

एेक नं..........

तुझ्या मौनाला धडकून

सारी अक्षरं खाली पडतात

तीच ही अक्षरं

कवितेत कशी सावरतात  !

तुही काही बोल की

तुझ्याकडे शब्द नाहीत असं नाही नं.......

"कविता"  जशी माझी तशी तुझी पण आहे नं.........!

@ समिधा