बुधवार, १५ जून, २०१६

 

घन घन दाट झाले 

ढगाळले , आत ओले 

असा मनात आला भरून …

"सखा"  उभा पाऊस होऊन  …!!!

 

                                                  "समिधा "