बुधवार, १७ सप्टेंबर, २०१४

तरिही ... बाकी … काही …!!!
स्वप्नात  .... तुझ्याशी
हसले  ……  जराशी
तरिही  ….... उराशी
उरले   …… काही   …!!!

उन्मळून …. पडल्या
वेदना  …....  सा-या
तरिही   ..... . मुळाशी
बाकी   …....  काही   …!!!


                                       " समिधा "