रविवार, ३ जुलै, २०१६

तशी तुझी आठवण ...!


 


आकाश ढवळून वारा
पाऊस घेऊन येतो
तशी तुझी आठवण ...
मला ढवळून जाते...
असं ढवळणं बरं नाही...
त्याच्या सोबत राहून
मागचं गाणं गुणगुणत

तुझ्या पावसात भिजणं बरं नाही....!!

सारं मला कळतं,
वेळ आता निघून गेली  ...
तरी मागच्या पानावर
ठेवलेली रेशीमखुण
मनातच रूतलेली
त्या गहि-या वेळांची
गाठ न सुटलेली ...
त्या वेळां, त्या खुणा
असं जपणं बरं नाही...
भुतकाळाच्या बोटांनी
वर्तमानाच्या पाठीवर
तुझं नाव गिरवणं बरं नाही.....!!


                       
                                                  " समिधा "