सोमवार, १५ जुलै, २०१३

तुझा ओला डंख .....!!                                      

                                           माझ्या रुक्ष मनावरील 
                                           तुझा ओला डंख 
                                           मला रुचला .....?
                                           असे नाही .....!
                                           पण माझा तो 
                                           हक्क नाही .....!
                                           माझ्या काळ्याशार 
                                           कातळावर .....
                                           हिरवळ काय 
                                           पण शेवाळही 
                                           मंजूर नाही .....!!!!!!

                                                                                   "समिधा"