शुक्रवार, १३ सप्टेंबर, २०१३

तुझ्या माझ्यातल्या ह्या ......!!!

 

तुझ्या माझ्यातल्या  ह्या
समांतर रेषा
मध्ये खोल दरी
अन फाटलेल्या दिशा  ……!

पुढे अंधार हा सारा
नको चाचपडू असा
होते बाजुला मी सख्या
लख्ख प्रकाशतिल दिशा  ……!

भास् होती अधेमधे
नको बावरू तू असा
खोल डोहात बुडव
सा-या आठ्वनींचा ठसा  ……!

कास नको धरु माझी
काय असेल माझी दशा
तुझ्या सुखा मध्ये सुख
नको दु:खाची ती  भाषा  ……!!!                                                                  "समिधा"