शुक्रवार, १३ मे, २०१६

"किती जीव घेणे...!"


 

तुझे लाजणे हे

किती जीव घेणे...!
लाजतांना पहाणे
किती जीव घेणे ....!

 

एकांती नको हा
असा दुरावा
दुरावा सहाणे
किती जीव घेणे...! 

 

फुलू दे मुग्ध ओठी
शब्दांचे चांदणे
चांदण्यात नहाणे
किती जीव घेणे...! 

 

तुला रोज पहातो
तू फुलते नव्याने
तुझ्या सवे फुलणे
किती जीव घेणे...! 

 

अबोली गुलाबी
तुझे उखाणे
तुला उलगडणे
किती जीव घेणे...! 

 

जरी जीव घेणे
सारे बहाणे
तुझ्यावीण जीणे
किती जीव घेणे...!

 

 

                          "समिधा"