मंगळवार, ३० एप्रिल, २०१३

"मी रंग वेडी........!


तू तुझ्या विश्वातले

रंग उधळीत

आलास माझ्याकडे

मीही कशी रंगवेडी

सारेच रंग ल्यायले

अंगभर .....

भान  माझे सुटले

वेढिले  मी तुला ....

अनं  वा-यावर शुभ्रधवल

डागाळलेला पदर मोकळl ...........!


                                                          समिधा