सोमवार, १४ जुलै, २०१४

रात्र होते अनं .... !!


रात्र होते अनं  ....
आपसूक गहिरी होते
तुझी सय   ....
गहिवरून जाते माझी सवय
कुशीत तुझ्या झोपण्याची    …!!

रात्र होते अनं   …
खिड़्कीतला चंद्र तो
चांदणे पसरतो    ....
तुझ्या माझ्या रिकाम्या बिछान्यावर   ....!!

रात्र होते अनं  ....
दाटते  छाती
पान्हा फुटतो हुंदक्यांना
अनं  … ओलीचिंब होते तुझ्या
चितेवरची  माझी
स्वप्नांची राख   ....!!!!

                                            "समिधा"