शुक्रवार, २२ ऑगस्ट, २०१४

सांग कसे विसरायचे त्या हळुवार क्षणांना …!!

सांग कसे
विसरायचे त्या
हळुवार  क्षणांना  …!!
अलगद येऊन बिलगतात
माझिया मनाला   ....!!!

स्पर्शून जातो
वारा  …
अनं गंध तुझा येतो  … !
क्षणिक रिमझिमल्या
मनाला
रंगात न्हाऊन जातो   … !!

मग -
तुला भेटाया
मन काहुर काहुर  होतो
अनं -
क्षितिजावर पहाते
तुझा रंग बदलेला   …!!!

परि -
पाहुन रंग
तुझा तृप्त
मनी अतृप्त
मी न राहते
ठाऊक असे  मजला
आतला रंग , रंगातला   ....!!

                                    
                                     "समिधा"